Vodňanský zpravodaj

Vážení čtenáři, v případě, že vám nechodí do schránky vodňanský Zpravodaj, prosíme informujte nás o tom  v Městském kulturním středisku, osobně v časech předprodeje, telefonicky na 383 383 075 nebo ... >>>

Vodňanský zpravodaj

Vážení čtenáři, v případě, že vám nechodí do schránky vodňanský Zpravodaj, prosíme informujte nás o tom  v Městském kulturním středisku, osobně v časech předprodeje, telefonicky na 383 383 075 nebo ... >>>

Vyhledání akcí ve vybraném období
?
Výběr období provedete kliknutím na 1. datum a pak na 2. datum. Poté výběr potvrďte.
vybrané časové období ...zobrazittisktisk úsporně

Návštěvní řád Městského kulturního Střediska Vodňany

 

§ 1 Obecná ustanovení

 

1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená Městským kulturním střediskem Vodňany  (dále jen MěKS) se sídlem ul. Zeyerovy sady 963, Vodňany PSČ 389 01, který určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků MěKS vstupujících do areálu MěKS a používajících zařízení MěKS.
2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku v prostorách MěKS a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se v MěKS uskutečňují. Cílem návštěvního řádu MěKS je též zajištění příjemné kulturní a společenské atmosféry v MěKS. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v MěKS vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

 

§ 2 Městské kulturní středisko Vodňany


1. Městské kulturní středisko Vodňany slouží veřejnosti přednostně ke konání kulturních akcí a o způsobu jeho využití a použití rozhoduje výlučně jeho majitel město Vodňany a vedení MěKS.
2. Veřejnost může do MěKS vstupovat pouze se souhlasem majitele tohoto zařízení prostřednictvím vedení MěKS, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím vedení MěKS, a to pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.
3. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou MěKS využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel s vedením MěKS jakožto i pro hosty těchto osob.
4. Kromě vedení MěKS je oprávněn k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též určený pracovník MěKS, bezpečnostní služba a požárně bezpečnostní hlídka, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR nebo Městská policie.
5. Pracovníci oprávněni dozírat nad danou akcí jsou označeni:

  • zaměstnanci MěKS - modrou visačkou s nápisem Městské kulturní středisko Vodňany
  • ochranka - označena nápisem Bezpečnostní služba nebo Security
  • hasičská hlídka - uniformou SDH ČMS nebo visačkou Požární hlídka
  • ostatní pořadatelé - visačkou pořadatel, dle požadavků pořadatelské organizace

 

§ 3 Pobyt v MĚKS

 

1. V prostorách MěKS mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou případně prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř MěKS má povinnost na žádost oprávněného pracovníka MěKS, pořadatelů, bezpečnostní služby, požární hlídky jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z MěKS vyveden. Při opuštění MěKS ztrácí vstupenka svou platnost. Toto platí i pro držitele permanentní vstupenky, není-li upraven vstup na platné vracenky. Ve foyer kulturního domu se v pracovní době Měks mohou pohybovat pouze osoby, které jsou návštěvníci kavárny, výstavy či osoby, které si jdou zakoupit vstupenky do předprodeje.

2. MěKS je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí třiceti minut následující po ukončení akce, není-li stanoveno vedením MěKS nebo nájemcem z organizačních důvodů jinak.
3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Návštěvníci jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské, bezpečnostní služby nebo požárního dozoru, případně příslušníků Policie.
4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelů, bezpečnostní služby nebo požárního dozoru jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby ohrožující bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu MěKS, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR nebo Městské policie kdykoliv vykázáni z prostor MěKS.

 

§ 4 Vstupní kontrola


1. Každý návštěvník je při vstupu do MěKS povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole oprávněné osobě za MěKS, pořadatelům nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz či jiný doklad opravňující ke vstupu.
2. Pořadatelé, bezpečnostní služba nebo oprávněná osoba za MěKS jakož i policie jsou oprávněni prohlédnout - a to i při použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
3. Do prostoru MěKS je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v MěKS jakož i vlastní alkoholické i nealkoholické nápoje a občerstvení. O zákazu vnášet takové předměty do prostor MěKS je z pověření vedení organizace oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, zaměstnanec MěKS, případně v jednotlivých a výjimečných případech ředitel MěKS.
4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do MěKS, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do MěKS. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
5. Pořadatel má právo požadovat po účastníku akcí, aby se při vstupu do MěKS legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

 

§ 5 Chování v prostorách MĚKS


1. Každý návštěvník MěKS je povinen chovat se v prostoru areálu MěKS tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetek, stejně tak jako zařízení MěKS a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru vyplývající z průběhu akce, která se v areálu MěKS právě koná.
2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny zaměstnanců MěKS, pořadatelů nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a moderátora.
3. Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu v MěKS respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení může být návštěvník dopouštějící

se zjevně zakázaného jednání z prostor MěKS bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

 

§ 6 Zákazy


1. Návštěvníkům MěKS je zakázáno vnášet do prostoru zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu :
a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,
f) ohňostroje/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
g) tyče pro vlajky či transparenty,
h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoliv druhu, vlastní občerstvení
j) zvířata
k) laser ukazovátko,
l) kufry, velké tašky, batohy nebo
m) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu vedení MěKS.

2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, sloupy jakéhokoli druhu,
c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. plocha za závěsy, vnitřní prostory, místnosti vedení MěKS),
d) házet předměty či tekutiny jakéhokoliv druhu na sál či do prostor pro návštěvníky,
e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
f) ničit zařízení a vybavení MěKS,
g) bez povolení prodávat zboží,
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat vybavení nebo zdi,
i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat prostory MĚKS jinou cestou, zejména odhazováním věcí nebo
j) jezdit po plochách MěKS bez speciálního povolení,
k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru MěKS, tak v průběhu akce,
l) překrývat reklamní panely umístěné v prostorách MěKS.

m) vstupovat do MěKS v nevhodném a špinavém oblečení a obtěžovat ostatní návštěvníky a pracovníky MěKS zápachem;

3. Vedení MěKS nebo nájemce je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených následků.

Vedení MĚKS nebo nájemce je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do areálu MěKS.

 

 

§ 7 Prodej a reklama


Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání, distribuce reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř MěKS je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem vedení MěKS.

 

§ 8 Práva pořadatele / Dohled


1. Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce MěKS ( většinou zaměstnanec MěKS) a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba, požární dozor případně Policie ČR či Městská policie.
2. Vznikne - li důvodná pochybnost o oprávněnosti vstupu osoby do prostor MěKS bude osoba opětovně žádána o prokázání oprávněnosti ke vstupu do MěKS.

 

§ 9 Odpovědnost za škody


1. Vstup do MěKS a užívání MěKS uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. MěKS odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit zaměstnancům MěKS.
3. Zjištěné škody, kde nebude možno zjistit pachatele poškození, bude tato škoda nárokována na pronajimateli či pořadateli akce.

 

§10 Jednání proti předpisům


1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z MěKS a postihnuti zákazem vstupu do areálu MěKS. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.
2. Porušení Návštěvního řádu může vést k předčasnému ukončení akce. Pořadatel této akce nemá nárok na snížení nájmu za akci a ani na slevy souvisejících služeb.

 

§ 11 Účinnost

 


Tento Návštěvní řád Městského kulturního střediska je účinný od 1.10.2012.
 

Za Městské kulturní středisko Vodňany
 

Ing. Michal Madar - ředitel MĚKS

 

 
Městské kulturní středisko, Zeyerovy sady 963, 389 01 Vodňany | info@meksvodnany.cz
Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím