VSTUPNÉ VRACÍME POUZE DO 18.12.

POZOR! Všechna představení do konce roku 2020 byla zrušena. Náhradní termíny nejsou. Zakoupené vstupní vracíme nejpozději do 18.12.2020!!!

Rozsvícení vánočního stromu

Jelikož nám současná situace neumožňuje sejít se společně první adventní neděli na náměstí Svobody pod vánočním stromkem jako v předchozích letech, dovolujeme si Vás tímto pozvat v neděli 29. ... >>>

VSTUPNÉ VRACÍME POUZE DO 18.12.

POZOR! Všechna představení do konce roku 2020 byla zrušena. Náhradní termíny nejsou. Zakoupené vstupní vracíme nejpozději do 18.12.2020!!!

Rozsvícení vánočního stromu

Jelikož nám současná situace neumožňuje sejít se společně první adventní neděli na náměstí Svobody pod vánočním stromkem jako v předchozích letech, dovolujeme si Vás tímto pozvat v neděli 29. ... >>>

Vyhledání akcí ve vybraném období
?
Výběr období provedete kliknutím na 1. datum a pak na 2. datum. Poté výběr potvrďte.
vybrané časové období ...zobrazittisktisk úsporně

 

Starosta města Vodňany vyhlašuje
výběrové řízení 
na obsazení pracovní pozice ředitele (ředitelky) Městského kulturního střediska Vodňany

 

Druh práce: Zajišťování programu a dalších náležitostí nezbytných k vykonání poslání organizace, vedení zaměstnanců MěKS, správa všech prostor KD. Spolupráce s městem a ostatními kulturními složkami na vytváření uceleného kulturního zázemí města a jeho propagace.

 

Místo výkonu práce: Vodňany
Doba výkonu práce: na dobu neurčitou
Platové podmínky: platová třída 11 dle NV č.300/2019 Sb., o platových poměrech
Zaměstnanců ve veřejných službách a správě (podle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky)
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: leden 2021

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- občan ČR, nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR se znalostí českého jazyka
- způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost, bezúhonnost, věk minimálně 18 let

 

Požadavky:
- vzdělání vysokoškolské (příp. středoškolské s maturitou a praxí v oblasti kultury min. 5let)
- ochota k dalšímu vzdělávání,
- orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled,
- komunikativnost, spolehlivost, samostatnost, kreativní myšlení
- příjemné a reprezentativní vystupování, komunikace s lidmi, kultivovaný písemný projev
- organizační a řídící dovednosti, zkušenost s projektovým řízením, schopnost prezentace,
- dobrá počítačová gramotnost, znalost kancelářských programů,
- časová flexibilita, výkon práce o víkendech,
- občanská a morální bezúhonnost,
- řidičské oprávnění skupiny B.

 

Výhodou:
- praxe v oblasti managementu a řízení lidských zdrojů,
- znalost angličtiny, němčiny, příp. jiného cizího jazyka,
- znalost problematiky fungování a financování příspěvkových organizací,
- odborná praxe v oblasti kultury,
- zkušenost na vedoucí pozici.

 

Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče - uchazečky:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu (u cizího státního občana)
- datum a podpis
- kontaktní údaje - telefon, e-mail.

 

Povinné přílohy přihlášky:
- strukturovaný životopis
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- souhlas s evidováním osobních údajů
- čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (u osob narozených před 01. 12. 1971)
- návrh Koncepce a rozvoje organizace a jejího fungování na minimálně 5 let. Koncepce by měla definovat postavení MěKS v rámci spádové oblasti města, dále navrhnout možnosti navýšení návštěvnosti MěKS a rozšíření nabídky programů veřejnosti, městským institucím a podnikatelským subjektům včetně marketingové strategie. Naznačit platformu spolupráce s ostatními kulturními složkami města, partnerskými městy a krajem včetně zapojení do dotačních programů.

 

Písemnou přihlášku do výběrového řízení doručte nejpozději dne 30. 11. 2020 na Městský úřad Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany. Na obálce vyznačte: „NEOTEVÍRAT- výběrové řízení MěKS“.
Bližší informace o výběrovém řízení poskytne místostarosta města Ing. Tomáš Bednařík.

 

Starosta města Vodňany si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nikoho nevybrat.

 

Ve Vodňanech dne 30. 10. 2020
Milan Němeček v. r.
starosta města Vodňany

 

Příloha ke stažení:

Výběrové řízení KD

Přihláška

Souhlas s evidováním osobních údajů Vodňany

  
Městské kulturní středisko, Zeyerovy sady 963, 389 01 Vodňany | info@meksvodnany.cz
Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím